Uitgebreid Partijprogramma

Uitgebreid partijprogramma van Wijchen lokaal 2022-2026

Inhoudsopgave

Voorwoord van onze lijsttrekker Leo Herms
Speerpunten partijprogramma Wijchen Lokaal 2022-2026
Uitgebreid partijprogramma van Wijchen lokaal 2022-2026

1. Bestuur en financiën
1.1 Bestuurlijk beleid
1.2 Dienstverlening
1.3 Duurzaamheid
1.4 Fusies of Samenwerken
1.5 Referendum
1.6 Ruimtelijke ordening
1.7 Spaargemeente 
1.8 Veiligheid 

2. Duurzaamheid
2.1 Draagvlak 
2.2 Energiebeleid 

3. Maatschappelijk
3.1 Inclusieve samenleving 
3.2 Jeugd 
3.3 Ouderen 
3.4 Sociaal beleid 
3.5 Vrijwilligers 

4. Mobiliteit en infrastructuur
4.1 Duurzaamheid 
4.2 Knelpunten oplossen 
4.3 Openbaar vervoer 
4.4 Parkeerbeleid 
4.5 Veiligheid 

5. Onderwijs en ontplooiing
5.1 Kansen 
5.2 Onderwijs en ontplooiing: Onderwijs 
5.3 Onderwijs en ontplooiing: Veiligheid 

6. Ruimte, natuur en landschap
6.1 Natuur en duurzaamheid 
6.2 Onderhoud groen in wijken en dorpskernen 
6.3 Uitstraling gemeente Wijchen 

7. Werken en Ondernemen
7.1 Bestrijding armoede 
7.2 Faciliteer het ondernemen 
7.3 Kansen grijpen 
7.4 Verpaupering tegengaan 

8. Wonen en leefbaarheid
8.1 Betaalbare woningen 
8.2 Jeugd 
8.3 Jeugd onder de 12 jaar 
8.4 Leefomgeving 
8.5 Nieuwbouw en de woningnood 
8.6 Veiligheid 
8.7 Woonbeleid 18-30 jarigen 
8.8 Zwembad 

9. Zorg en Welzijn
9.1 Bestrijding armoede 
9.2 Betaalbare zorg 
9.3 Jeugd 
9.4 Ouderen en mindervaliden 

 

Met uw hulp wordt Wijchen Lokaal de grootste lokale partij van de gemeente Wijchen en daarmee kunnen wij onze invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

Wij maken ons sterk voor de volgende speerpunten:

1

Geen windmolens

2

Geen gemeentelijke fusies

3

De ambtelijke fusie (WDW) tussen Wijchen en Druten willen wij opheffen. Samenwerken met andere gemeentes is prima, maar gefuseerde organisaties willen wij niet.

4

Wij zullen sturen op een nog krachtige, sociale, duurzame en betaalbare gemeente Wijchen.

5

Duurzaamheid stimuleren en zuinig zijn op onze natuur, maar niet meegaan in de klimaatgekte (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens of het laten ontstaan van onkruidoerwouden in gemeentelijke- en dorpskernen).

6

Het mogelijk maken van een referendum. Wij vinden de betrokkenheid, inspraak en draagvlak van inwoners en ondernemers essentieel.

7

De karakteristieke uitstraling en haar erfstukken van de gemeente moeten behouden blijven.

8

Een goed ondernemersklimaat ondersteunen, versterken en stimuleren.

9

Inzetten op maatschappelijke-, niet vervuilende- en energiebewuste ondernemingen.

10

Denken en ondersteunen wij praktische en simpele oplossingen die werken.

11

Prioriteit voor betaalbare woningen voor jeugdige starters, ouderen en minder validen.

12

Uitnodigende ruimtelijke levendige en groene leefomgeving voor kinderen, werkenden en ouderen.

13

Stimuleren van sport en maatschappelijke bijdragen voor en door inwoners en ondernemers.

14

Sterk inzetten op preventie en opvoeding van nog jonge kinderen om latere ontsporing te voorkomen.

15

Sterk inzetten op een veilige openbare ruimte door meer verlichting, toezicht via camera’s waar nodig en meer toezichthouders op straat.

Uitgebreid partijprogramma van Wijchen lokaal 2022-2026

1. Bestuur en financiën

1.1 Bestuurlijk beleid

 • College- en raadsstukken moeten voor inwoners helder en begrijpelijk leesbaar zijn.
 • Wij staan voor een transparant en betrouwbaar bestuur.
 • Zoveel mogelijk keuzevrijheid houden voor inwoners
      – Bijvoorbeeld: Vermijd waar mogelijk het opleggen van te veel collectieve maatregelen zonder individuele keuzemogelijkheid zoals bijvoorbeeld stadsverwarming projecten
 • Ons beleid zal sturen op een nog krachtigere, sociale, duurzame en betaalbare gemeente Wijchen.
 • Wij sturen zoveel mogelijk op praktische en simpele oplossingen die werken.

1.2 Dienstverlening

 • Dienstverlening aan inwoners dient verbeterd te worden.
  – Documenten dienen voor iedereen leesbaar en begrijpelijk te zijn.
  – Voor mensen die niet over voldoende kennis beschikken in het omgaan met ICT (digitaal), dient informatie op papier beschikbaar te zijn.

1.3 Duurzaamheid

Wij zetten in op maatschappelijke, niet vervuilende en energiebewuste ondernemingen.

1.4 Fusies of Samenwerken

 • Wij zijn voor een zelfstandige gemeente Wijchen die samen met de huidige kernen een economisch sterke, sociale, financiële gezonde gemeenschap vormt.
  – Fusies kosten veel geld en leveren geen uitzonderlijke verbeteringen en bezuinigingen op.
  – We willen als bestuur ook dicht bij de inwoners blijven staan.
  – Als we groeien in inwonersaantal, dan door natuurlijke groei en niet door fusies.
 • Wij zijn voornemens te kijken naar de mogelijkheid om het huidige Werkorganisatie Druten- Wijchen te ontbinden en ieders zijns weegs te gaan.
 • Publieke gemeentelijke faciliteiten moeten dichtbij beschikbaar blijven.
  – Geen fusies, waardoor bijvoorbeeld één bibliotheek of één zwembad overblijft

1.5 Referendum

 • Geef inwoners de mogelijkheid om hun mening te laten horen via referenda door invoering van een referendumverordening. Besluiten met grote gevolgen en zonder een groot draagvlak moeten vermeden worden.
 • We hebben hiervoor wel uw stem op Wijchen Lokaal nodig om voldoende tegenwicht te bieden aan alle partijen die dit eerder hebben afgewezen.
 • We zijn zeker voor samenwerken met andere gemeentes, maar tegen fuseren of het invoeren van te veel gemeenschappelijke regelingen waar geen uitvoeringscontrole mogelijk is. De gemeenteraad moet ook op korte termijn kunnen bijsturen.

1.6 Ruimtelijke ordening

Wij willen de warenmarkt verplaatsen naar de rechterkant van de Kasteellaan vanaf de Bronckhorstlaan, Sterreboschweg en de Spoorstraat.

1.7 Spaargemeente

 • De gemeente moet financieel gezond blijven en de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk.
 • Alle plannen welke gemeentelijke investeringen behoeven moeten stuk voor stuk beoordeeld worden en welke geen urgentie hebben ter zijde gelegd worden tot de gemeentelijke financiën het weer mogelijk maken.
 • Wijchen moet weer een spaargemeente worden i.p.v. een leengemeente.
  – We moeten als gemeente niet te veel lenen, waardoor rentelasten naar de toekomst worden verplaatst.

1.8 Veiligheid

 • Wij zijn voor extra zichtbaarheid van de wijkagenten en/of BOA’s op straat ter preventie en eventueel waar nodig ingrijpen.
  – Zichtbaarheid werkt preventief.
  – Het is mogelijk dat er meer mankracht nodig is.

2.Duurzaamheid:

2.1 Draagvlak

 • Op een realistische manier de energietransitie realiseren met draagvlak vanuit de inwoners.
 • We moeten energieprojecten beoordelen op investeringen, opbrengsten en lange termijn duurzaamheid.
 • Inwoners moeten een belangrijke stem hebben in een betaalbare en realistische energietransitie. Dit noemt men met een mooi woord participatie.

2.2 Energiebeleid

 • Wij stellen ons als gemeente vrijwillig beschikbaar voor proef om aardgas te vervangen door waterstof.
  – Waterstof is een veel milieuvriendelijker product om energie op te slaan als accu’s.
  – Waterstof is te gebruiken in aangepaste cv-ketels en als brandstof voor de grotere vervoersmiddelen.
  – Waterstof moet wel in zijn zuiverste vorm “groen” opgewekt worden om geen CO2 vrij te laten komen.
 • We willen ook geen horizon vervuilende windmolens die zichtbaar zijn vanuit bewoond gebied of in natuurgebieden.
  – Zet windmolens uit het zicht op zee.
 • Het huidige energiebeleid met te veel lokale opwekking leidt tot overvolle en vastlopende energienetwerken.
 • Energie moet opgeslagen kunnen worden en zoveel mogelijk centraal aangeleverd.
 • We moeten ook niet afhankelijk zijn van alleen stroom, daar bij storing niets meer werkt.

3. Maatschappelijk

3.1 Inclusieve samenleving

 • Ontwikkel projecten om laaggeletterdheid te verminderen
 • Onze gemeente bevordert gelijke behandeling met 1 uitzondering: Inwoners en ondernemers uit onze gemeente moeten voorrang krijgen bij tekorten op de woningmarkt of bij lokale werkopdrachten vanuit de gemeente.
 • Iedereen moet ook mee kunnen doen. Dit is onderdeel van een inclusieve maatschappij waar ruimte is voor mensen met en zonder beperkingen en ongeacht afkomst.
  Enkele voorbeelden:
  – Wij willen voor iedereen een toegankelijke gemeente Wijchen, zoals in het centrum, de winkels, de supermarkten, het vervoer etc.
  – Wij zullen stimuleren en ondersteunen dat ondernemers het mogelijk maken dat ook mensen met beperkingen werk kunnen krijgen.

3.2 Jeugd

 • Wij willen graag een Wijchens jongvolwassen evenementen centrum (circa 15-25 jaar) waar activiteiten georganiseerd kunnen worden die bij hun interesses passen.
  – Hun betrokkenheid bij het hoe en wat is hier essentieel.
  – Het zou prachtig zijn als we een jonge ondernemer op dit soort projecten kunnen zetten om evenementen te organiseren.
  – Het jongerencentrum hoeft niet als zodanig in het centrum te worden geplaatst.
  Enkele voorbeelden voor binnen en buiten het jongerencentrum:
  – Studentenavond 1x per maand: op vertoning van schoolpassen?
  – Emporium 2-daags of meer bezoekers? Maar dan wel streng controleren op opruimen achteraf!
  – Wekelijkse discotheek en dancefestijn in het jongerencentrum.
  – Halloween party, nieuwjaarsviering etc. etc.

3.3 Ouderen

 • Wij zien graag een restaurant in het Noorderlicht voor senioren en alleenstaanden
 • Wij zien graag voldoende recreatie mogelijkheden voor ouderen.
 • De openbare ruimtes moet goed toegankelijk blijven voor ouderen en minder validen
 • Zorg dragen voor voldoende betaalbare mobiliteit naar winkelcentra, gezondheidscentra, wijkcentra etc.

3.4 Sociaal beleid

 • We willen de samenhorigheid en het sociaal gedrag positief en preventief stimuleren. Dus niet alleen inzetten op correctie, zoals nu halfslachtig gebeurt.
  – Draai proeven met het IJslands bewezen preventiemodel (afspraken tussen ouders en scholen en daarop handhaven door beiden)
 • Beschikbare steun en middelen worden op een eerlijke manier verdeeld over de doelgroepen, die hulpbehoevend zijn.
 • Wij stimuleren sport en maatschappelijke bijdragen voor en door inwoners en ondernemers.
 • Een inclusieve samenleving is onderdeel van ons beleid.

3.5 Vrijwilligers

 • Wees zuinig op en beloon/waardeer onze vrijwilligers en mantelzorgers.

4. Mobiliteit en infrastructuur

4.1 Duurzaamheid

 • Stimuleer “groen” verkeer en wandelaars met veilige en mooie fiets- en looppaden, dan wordt men ook eerder uitgenodigd om hier gebruiken van te maken i.p.v. weer in de auto te stappen.

4.2 Knelpunten oplossen

 • Files op de A50 en de A73 bij knooppunt Bankhoef oplossen.
 • Wijchen Lokaal is voornemens de infrastructuur op en rondom de aansluitingen van het Palkerplein in Bijsterhuizen te verbeteren. Ook moeten er voetgangerspaden worden aangelegd op industrieterrein Oost en Bijsterhuizen.
 • Wijchen Lokaal wil de Zesweg tussen de Hoefsestraat en Hofsedam ten oosten van de Tuin van Woezik vernieuwen, Verbreden en voorzien van wandel en fietsstroken.

4.3 Openbaar vervoer

De wijken Aalsburg en Blauwe Hof dienen beter bediend te worden door het OV.

4.4 Parkeerbeleid

 • Genoeg en gratis parkeergelegenheid dicht bij huis en bij winkelcentra.
  – Dus niet structureel parkeermogelijkheden inperken en mensen uit auto’s drijven.
  – Geen transferiums i.p.v. parkeerplaatsen.
 • Zorg dat er winst gemaakt wordt op publieke laadpalen.
 • In principe zou elk openbare parkeerplek bij winkelcentra ook een oplaadpunt moeten krijgen.
  – Hiermee heb je geen conflict over het gebruik van een parkeerplek.

4.5 Veiligheid

 • Het oversteken door voetgangers en fietsers bij het station verdient onze aandacht en moet nog veiliger gemaakt.
 • Investeren in aparte fiets en looproutes om de veiligheid voor beiden te verhogen.
  – De veiligheid moet in de volgende volgorde bekeken worden: Eerst de voetganger, dan de fietser en dan het gemotoriseerd vervoer.
 • We zien graag snelheidswaarschuwingspalen in de wijk. Waar nodig ook snelheidscontroles om te handhaven

5. Onderwijs en ontplooiing

5.1 Kansen

 • Faciliteer een soort open universiteit via internet. Verbind mensen op zoek naar kennis van onderwerpen met mensen die hierover kunnen vertellen.

5.2 Onderwijs en ontplooiing: Onderwijs

 • Het aanbieden van alle soorten onderwijs dient gehandhaafd te blijven.
 • Kleine scholen in kernen dienen behouden te blijven.

5.3 Onderwijs en ontplooiing: Veiligheid

 • Wijchen Lokaal wil dat in de gehele gemeente Wijchen, inclusief de kernen, dat alle scholen extra gecontroleerd worden op veiligheid, gezonde verblijfs- en werkomstandigheden.

6. Ruimte, natuur en landschap

6.1 Natuur en duurzaamheid

 • Wij stimuleren duurzaamheid en zijn zuinig op onze natuur, maar we gaan niet mee in de klimaatgekte (zoals het plaatsen van windmolens).
 • Het integreren van wild in de leefomgeving moet zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom.
  – Zorg dat die er ook is, zodat dit het toerisme bevordert.

6.2 Onderhoud groen in wijken en dorpskernen

Het groen, de goten en trottoirs in de wijk en kernen moeten met grotere regelmaat worden onderhouden. Het onkruid groeit tussen de beplanting, de goten en op de trottoirs. We zien vaak dat alleen tussen de beplanting het onkruid wordt weggehaald, maar de rest blijft gewoon staan.
Het onderhoud van de wildgroei van onkruid in de straatgoten, trottoirs en plantsoenen dient meer frequent te worden onderhouden.
We moeten hooguit 2 “groen” onderhoudsniveaus hebben. Nu ontstaat er schade aan de goten, trottoirs en beplanting. Het herstel daarvan gaat heel veel geld kosten.

6.3 Uitstraling gemeente Wijchen

 • Behoud van een karaktervolle uitstraling van Wijchen, van de historische erfstukken, onze prachtige toeristische aantrekkelijkheid en natuurgebieden.
  – Zoveel mogelijk laagbouw met eventueel een uitschieter.
  – Geen horizon vervuilende windmolens.
  – Parken, wandelroutes etc. moeten schoon en mooi aangelegd zijn.
  – Zorg voor voldoende prullenbakken voor klein vuil met een kleine opening, zodat er geen huisvuil in past.

7. Werken en Ondernemen

7.1 Bestrijding armoede

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet opnieuw leven ingeblazen worden om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toch te kunnen activeren en motiveren met zinvol werk.

7.2 Faciliteer het ondernemen

 • Wij maken ons sterk voor een goed ondernemersklimaat en het maatschappelijk ondernemen. Enkele randvoorwaarden:
  – Binnen de kernen mogen alleen schone bedrijven, geluidsarm en zonder stankoverlast zich vestigen.
  – Ondernemingen leiden tot meer en gewaardeerd werk en niet tot overlast.
  – Ondernemingen beloven zich maatschappelijk en energiearm te ontwikkelen.

7.3 Kansen grijpen

 • In Wijchen ontbreekt het aan een fastfoodrestaurant en minimaal een groot woonwarenhuis.
  – Hiervoor zou een plaats gevonden kunnen worden aan de buitenzijde van Bijsterhuizen.
  – Wijchen Lokaal wil het delen van kennis tussen bedrijven binnen en van buiten onze gemeente aanmoedigen en faciliteren.
  – Hoe mooi zou het zijn als we meerdaagse congressen kunnen organiseren met een bekendheid in de regio, in het land en zelfs internationaal.
 • Wijchen Lokaal wil het marktplein geheel t.b.v. de aanliggende horecagelegenheden beschikbaar maken m.u.v. kermis, vierdaagse en bijzondere gelegenheden, voor terrassen.
  – Wijchen Lokaal wil ook een overdekt demontabel podium beschikbaar stellen tegen een acceptabele en vooraf vastgestelde prijs.

7.4 Verpaupering tegengaan

 • Het MAWI-pand is het meest verpauperde bedrijfspand van Wijchen en dient daarom zo snel mogelijk een nieuwe functie te krijgen.
  – De eigenaar had en heeft prima plannen, maar wordt dwarsgezeten door het huidige gemeentebestuur. Wij willen dit veranderen.

8. Wonen en leefbaarheid

8.1 Betaalbare woningen

 • Ondanks de prijsstijgingen van grondstoffen en bouwgrond dienen er voor starters betaalbare woningen gebouwd te worden met een aankoopprijs voor de op dat moment geldende landelijke regelingen.
  – De gemeente kan hierbij ondersteuning verlenen door de grondprijs voor deze categorie te verlagen of de grond op erfpachtbasis ter beschikking te stellen.
 • Wij stimuleren het splitsen van woningen.
 • Er dient scherp gecontroleerd te worden op scheefwonen.
 • Voor ouderen kleine levensbestendige woningen bouwen. Hierdoor wordt het aanbod van grotere woningen voor gezinnen verhoogd.
 • Bied “Tiny Houses” aan, als tijdelijke aanbod, tijdens de huidige woningcrisis.

8.2 Jeugd

 • Mogelijkheid voor het onderzoeken van een publiekstrekker voor de jeugd in de kernen, bijvoorbeeld skatebanen bij of in wijken en dorpskernen.
 • Onderzoek samen met de jeugd waar hun behoeftes liggen voor recreatie en ontspanning, naast het aanbod van sportverenigingen.
  – We denken dat wanneer de jeugd meer omhanden krijgt dan de overlast door verveling zal afnemen.

8.3 Jeugd onder de 12 jaar

 • Meer goed onderhouden speelgelegenheden voor kinderen en kleinkinderen.
  – In elke dorpskern en/of wijk is er minimaal één.
  – In kinderrijke wijken een groter aanbod.

8.4 Leefomgeving

 • Wij staan voor een toekomstbestendig, betaalbaar, levendig, uitnodigende en groene gemeente Wijchen voor alle leeftijdsgroepen.
 • Het buitenspelen en samen spelen moet bevorderd worden.
  – We willen onder andere voldoende speelgelegenheden in de kernen.
 • Wijken moeten voldoende onderhouden groen bevatten en voorzien zijn van waterbergingspunten.
 • Wijchen moet zuinig zijn op zijn publieke faciliteiten, zoals een zwembad, bibliotheek, theater, gemeentehuis, museum en zijn historische erfstukken.

8.5 Nieuwbouw en de woningnood

 • Wijchen Lokaal gaat zorg dragen voor voldoende woningen voor iedere doelgroep, maar we geven prioritijd aan geschikte en betaalbare starterswoningen, sociale huurwoningen, seniorenwoningen en woningen voor minder validen.
 • Een goede locatie voor jongeren of seniorwoningen is bijvoorbeeld boven de parkeerplaats van de oude bibliotheek in het centrum van Wijchen.
 • We zullen de volgende bouwplannen goedkeuren en/of verwezenlijken en/of verder uitbouwen:
  – Huurlingsedam
  – Wijchen West
  – Hart van Zuid
  – Kraanvogelbuurt
  – Kleinschalige woningbouw
 • Meer sociale woningbouw realiseren (minimaal 50/50)
 • Bij nieuwbouwprojecten dienen minimaal 2 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn. Eventueel 1 op eigen terrein en 1 op openbaar terrein

8.6 Veiligheid

 • Wij volgen het landelijk vuurwerkbeleid.
  – Wij willen niet dat gemeentes een eigen beleid voeren, daar er dan sprake zal zijn van onduidelijkheid per gemeente en verplaatsing van het afsteken van vuurwerk een gevolg kan zijn.
  – Handhaving van de vuurwerkregels heeft voor ons prioriteit.
 • We staan voor betere straatverlichting in gangetjes en pleintjes om veiligheid te vergroten, maar ook meer camerabewaking in het centrum en op andere plaatsen waar dat nodig is.

8.7 Woonbeleid 18-30 jarigen

 • Wij zien graag straten en mogelijk wijken ontstaan bestemd voor jong volwassenen onder de 30.
  – Deze groep heeft een andere belevingssfeer en een grotere tolerantie tegen overlast.

8.8 Zwembad

 • Zwembad wordt in zijn geheel gerenoveerd, duurzaam en betaalbaar of anders nieuwbouw.
  – Onderzoek of een openluchtzwembad of buitenbad ook mogelijk is.

9. Zorg en Welzijn

9.1 Bestrijding armoede

 • Zet in op preventie, informatie, ondersteuning, opleiding en een eerlijke respectvolle behandeling.
  – Waar betaald werk niet mogelijk is, zet in op vrijwilligerswerk. Beloon en waardeer deze positieve instelling om bij te dragen aan de gemeenschap.
  – Waar geen alternatieven mogelijk zijn ondersteunen wij op een eerlijke en respectvolle manier.

9.2 Betaalbare zorg

 • Betaalbare zorg met een sociaal uitgangspunt. Zorg is er voor een ieder die dat nodig heeft, maar wel realistisch en betaalbaar.
  – Wijchen koopt zorg in bij meer dan 100 zorgaanbieders. Dit is niet efficiënt en dient teruggedrongen te worden.
  – Scherpere prijzen bedingen, waardoor het mogelijk wordt om personen, die uitgebreidere zorg behoeven, deze hulp te kunnen bieden.
 • Creëer financiële ruimte voor lokale initiatieven om de levenskwaliteit en omgeving te verbeteren.
 • Sport, ontspanning, verenigingsleven en gezond leven moeten gestimuleerd blijven.
 • Zet in op gewaardeerd vrijwilligerswerk.

9.3 Jeugd

Voldoende geld vrijmaken voor jeugdzorg (eventuele gevolgen van de coronacrisis opvangen)

9.4 Ouderen en mindervaliden

 • Wij willen een wijkcentrum voor ouderen in ’t centrum van Wijchen realiseren.
 • Maak openbare ruimtes en straten veiliger voor mindervaliden en ouderen.
 • Creëer goedkoop elektrisch gemeentelijk vervoer door vrijwilligers voor ouderen en mindervaliden naar winkels, naar de huisarts, op bezoek gaan of naar wijkcentra.

WONEN 

WERKEN

LEVEN